Renovering i din lägenhet

Om du ska gör en renovering i din lägenhet så bör du läsa igenom föreningens stadgar där följer regler vad du som medlem måste följa.  

43 § Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

  1. Ingrepp i bärande konstruktion, 
  2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten 
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten
  4. Köks- eller våtrumsfläkt får ej anslutas till byggnadens ventilationssystem.

    (Du får absolut byta fläkt men den ska då vara likvärdig tekniskt sätt, då den ska integreras med frånluftssystemet i byggnaden. Flödet i detta system ska vara 10 l/s när spjället är stängt och 40 l/s när det är öppet.)

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Stötskydd i hissen

Be din renoveringsfirma att sätta upp stötskydd i hissen, på så sätt undviker det att bli eventuella skador på väggar och golv.

Informera dina grannar

Renovering innebär oväsen för dina grannar under en period - informera gärna t ex via lapp på anslagstavlan i ditt trapphus även trapphuset bredvid.