Föreningen

Styrelsen och föreningen

BRF Vingården styrelse består av åtta till nio personer som ser till att föreningen mår bra och att alla medlemmar trivs i huset. 

Att vara styrelseledamot – ett förtroendeuppdrag

Som styrelsemedlem är du vald av medlemmarna att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar. Som styrelseledamot är du ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftning och stadgar följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt. Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma.

Fastighetsförsäkringen omfattar en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd som i olyckliga fall kan drabba styrelsen. Som styrelseledamot har du en sysslomannaställning och därmed en vårdnadsplikt gentemot föreningen. Du ska vara lojal och främja föreningens intressen. Du måste också iaktta tystnadsplikt om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen.

En central princip i en bostadsrättsförening och i alla ekonomiska föreningar är den så kallade likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på ett illojalt sätt får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Förtroendeuppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

Viktigt att föreningen fungerar bra

Bostadsrätten bibehåller eller ökar sitt värde bland annat beroende på hur bra din förening fungerar. Som styrelseledamot är du med och förvaltar dina grannars pengar. Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna ska fatta beslut om på föreningsstämma.

Exempel på frågor som medlemmarna tillsammans fattar beslut om på föreningsstämma: 

  • Ny- till- eller ombyggnad av fastigheten. 
  • Utvidgning av föreningens verksamhet. 
  • Ändring av stadgar. 
  • Val av styrelse och revisorer. 
  • Fastställande av balans- och resultaträkning. 
  • Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer. 
  • Arvoden samt resultatdisposition.